Welcome To IQE! Tel:010-6275-3208

Contact Us

Contact Us: 010-6275-3208

Duo Pan, Xiaobo Xue, Haosen Shang, Bin Luo, Jingbiao Chen & Hong Guo

Hollow cathode lamp based Faraday anomalous dispersion optical filter

Sci. Rep. 6, 29882 (2016)

 

Xing Chen, Jinlong Lu, Yifan Cui, Jian Zhang, Xing Lu, Xusheng Tian, Cheng Ci, Bo Liu, Hong Wu, Tingsong Tang, Kebin Shi & Zhigang Zhang

Simultaneously precise frequency transfer and time synchronization using feed-forward compensation technique via 120 km fiber link

Sci. Rep. 5, 18343 (2015)

 

Jian Zhang, Ziyun Kong, Yizhou Liu, Aimin Wang, and Zhigang Zhang

Compact 517 MHz soliton mode-locked Er-doped fiber ring laser

Photon. Res. 4, 1 (2016)

 

Zhongkai Wang, Baoguo Yang, Dong Hu, Xuzong Chen, Hongwei Xiong, Biao Wu, and Xiaoji Zhou

Observation of quantum dynamical oscillations of ultracold atoms in the F and D bands of an optical lattice

Phys. Rev. A 94, 033624 (2016)

 

Zhengyu Li, Yichen Zhang, Xiangyu Wang, Bingjie Xu, Xiang Peng, and Hong Guo

Non-Gaussian postselection and virtual photon subtraction in continuous-variable quantum key distribution

Phys. Rev. A 93, 012310 (2016)

 

Baoguo Yang, Shengjie Jin, Xiangyu Dong, Zhe Liu, Lan Yin, and Xiaoji Zhou

Atomic momentum patterns with narrower intervals

Phys. Rev. A 94, 043607 (2016)

 

Linxiao Niu, Pengju Tang, Baoguo Yang, Xuzong Chen, Biao Wu, and Xiaoji Zhou

Observation of quantum equilibration in dilute Bose gases

Phys. Rev. A 94, 063603 (2016)

 

Zaisheng Lin, He Wang, Xiang Peng, Teng Wu, and Hong Guo

Laser pumped 4He magnetometer with light shift suppression

Rev. Sci. Instrm. 87, 115111 (2016)

 

Tongxiao Jiang, Yifan Cui, Pei Lu, Chen Li, Aimin Wang, and Zhigang Zhang

All PM Fiber Laser Mode Locked With a Compact Phase Biased Amplifier Loop Mirror

IEEE PHOTONIC TECH L 28, 16 (2016)

 

Hepeng Yao, Tian Luan, Chen Li, Yin Zhang, Zhaoyuan Ma, Xuzong Chen

Comparison of different techniques in optical trap for generating picokelvin 3D atom cloud in microgravity

Opt. Comm. 359, 123 (2016)

 

Shaoyang Dai, Wei Xia, Yin Zhang, Jianye Zhao, Dawei Zhou, Qing Wang, Qi Yu, Kunqian Li, Xianghui Qi, Xuzong Chen

Comparison of different techniques in optical trap for generating picokelvin 3D atom cloud in microgravity

Opt. Comm. 378, 35 (2016)

 

Junyu Xiong, Longfei Yin, Bin Luo, and Hong Guo

Analysis of excited-state Faraday anomalous dispersion optical filter at 1529 nm

Opt. Express. 24, 13 (2016)

 

Longfei Yin, Bin Luo, Junyu Xiong, and Hong Guo

Tunable rubidium excited state Voigt atomic optical filter

Opt. Express. 24, 6 (2016)

 

Bingying Chen, Tongxiao Jiang, Weijian Zong, Liangyi Chen, Zhigang Zhang and Aimin Wang

910nm femtosecond Nd-doped fiber laser for in vivo two-photon microscopic imaging

Opt. Express. 24, 15 (2016)

 

Xiaobo Xue, Corey Janisch, Yizhu Chen, Zhiwen Liu, and Jingbiao Chen

Low-frequency shift Raman spectroscopy using atomic filters

Opt. Lett. 41, 22 (2016)

 

Jian-Hong Wan, Chang Liu, and Yan-Hui Wang

Laser frequency locking based on the normal and abnormal saturated absorption spectroscopy of 87Rb

Chin. Phys. B 25, 4 (2016)

 

Huirong Zhang, Xuzong Chen, Zhaoyuan Ma and Yuqing Zhou

Kagome lattices for ultracold atoms induced by additional lightfields

J. Phys. B. 49 115301 (2016)

 

Qiuyi Guo,a, Haodi Liu, Tianji Zhou, Xu-Zong Chen, and BiaoWu

Nonlinear Landau-Zener tunneling in Majorana’s stellar representation

Eur. Phys. J. D 70 128 (2016)

 

Wei Xia and Xuzong Chen

Recent developments in fiber-based optical frequency comb and its applications

Meas. Sci. Technol. 27, 041001 (2016)

 

Xinhao Zou, Baoguo Yang, Xia Xu, Pengju Tang, and Xiaoji Zhou

Isolated structures in two-dimensional optical superlattice

Frontiers of Physics 12, 123201 (2016)

 

Xuguang Yue, Shujuan Liu, and Hongwei Xiong

Interference effect of critical ultra-cold atomic Bose gases

Eur. Phys. J. Plus 131, 29 (2016)

 

Xia, Wei; Dai, Shao-Yang, Zhang, Yin

Precision Frequency Measurement of 87Rb 5S(1/2)(F=2)->5D(5/2)(F'=4) Two-Photon Transition through a Fiber-Based Optical Frequency Comb

Chin. Phys. Lett, 33,053201,(2016)

 

Wei Liu, Chen Li, Zhigang Zhang, Franz X. K?rtner, and Guoqing Chang

Self-phase modulation enabled, wavelengthtunable ultrafast fiber laser sources: an energy scalable approach

Opt. Express 24, 15328 (2016)

 

Derryck T Reid1, Christoph M Hey, Robert R Thomson, Rick Trebino, Günter Steinmeyer, Helen H Fielding, Ronald Holzwarth, Zhigang Zhang, Pascal Del’Haye, Thomas Südmeyer, Gérard Mourou, Toshiki Tajima, Daniele Faccio, Frans J M Harren and Giulio Cerullo

Roadmap on ultrafast optics

J. Opt. 18, 093006 (2016)

 

Li Cheng-wei, Fan Dong-wei, Jiang Jia-qi, Du Guo-hong, Wang Wei-min

Measuring Bone Mineral Density with NMR

Chin. J. Magn. Reson. 33, 3(2016)

 

Zhaojie Jiang, Qi Zhou, Zhiming Tao, Xiaogang Zhang, Shengnan Zhang, Chuanwen Zhu, Pingwei Lin, and Jingbiao Chen

Diode laser using narrow bandwidth interference filter at 852 nm and its application in Faraday anomalous dispersion optical filter

Chin. Phys. B 25, 083201 (2016)

 

Zhiming Tao, Xiaogang Zhang, Mo Chen, Zhongzheng Liu, Chuanwen Zhu, Zhiwen Liu, Jingbiao Chen

Cs 728 nm excited state Faraday anomalous dispersion optical filter with indirect pump

Phys. Lett. A 380, 2150 (2016)

 

Zhiming Tao, Xiaogang Zhang, Duo Pan, Mo Chen, Chuanwen Zhu and Jingbiao Chen

Faraday laser using 1.2 km fiber as an extended cavity

J. Phys. B 49 13LT01 (2016)

 

Jie Yang, Jinlu Liu, Qi Su, Zhengyu Li, Fan Fan, Bingjie Xu, and Hong Guo

A 5.4 Gbps real time quantum random number generator with compact implementation

Opt. Express (press)