Welcome To IQE! Tel:010-6275-3208

Contact Us

Contact Us: 010-6275-3208
Jianmin Wang(王建民)
Room 2326,Science Building 2,Peking University

Tel: 13661307062/01062762772
E-mail: digitaltech@pku.edu.cn