Welcome To IQE! Tel:010-6275-3208
2016
The current position:Publications < 2016

Zhongkai Wang, Baoguo Yang, Dong Hu, Xuzong Chen, Hongwei Xiong, Biao Wu, and Xiaoji Zhou

Observation of quantum dynamical oscillations of ultracold atoms in the F and D bands of an optical lattice

Phys. Rev. A 94, 033624(2016)


Linxiao Niu, Pengju Tang, Baoguo Yang, Xuzong Chen, Biao Wu, and Xiaoji Zhou

Observation of Quantm Equilibration in Dilute Bose Gases

Phys. Rev. A 94, 063603(2016)


Qiuyi Guo, Haodi Liu, Tianji Zhou, Xuzong Chen, and Biao Wu

Nonlinear Landau-Zener tunneling in Majorana's stellar representation

European Physical Journal D 70, 128 (2016)


Zhang, Huirong; Chen, Xuzong; Ma, Zhaoyuan

Kagome lattices for ultracold atoms induced by additional lightfields

Journal of Physics B-Atomic molecular and Optical Journal, 49, No.11,: 115301, JUN 14 2016


Hepeng Yao, Tian Luan, Chen Li, Yin Zhang, Zhaoyuan Ma, Xuzong Chen

Comparison of different techniques in optical trap for generating picokelvin 3D atom cloud in microgravity

Optics Communications 359 (2016) 123–128


Dai, Shaoyang; Xia, Wei; Zhang, Yin

Polarization dependence of the direct two photon transitions of Rb-87 atoms by erbium: Fiber laser frequency comb

Optics Communications,378,pp 35-40, NOV. 1, 2016


Wei Xia and Xuzong Chen

Recent developments in fiber-based optical frequency comb and its applications

Meas. Sci. Technol. 27 (2016) 041001 (12pp)