Welcome To IQE! Tel:010-6275-3208
2017
The current position:Publications < 2017

Chen Li, Tianwei Zhou, Yueyang Zhai, Xuguang Yue, Jinggang Xiang, Shifeng Yang, Wei Xiong, and Xuzong Chen

Optical Talbot carpet with atomic density gratings obtained by standing-wave manipulation

Phys. Rev. A 95, 033821 (2017)