Welcome To IQE! Tel:010-6275-3208
2016
The current position:Publications < 2016

1. Bingying Chen, Tongxiao Jiang, Weijian Zong, Liangyi Chen , Zhigang Zhang and Aimin Wang,

 910nm femtosecond Nd-doped Fiber Laser for in vivo Two-photon Microscopic Imaging
               Opt. Express,


2.   Wei Liu, Chen Li, Zhigang Zhang, Franz X. Kärtner and Guoqing Chang,
Self-phase modulation 
enabled,wavelength tunable ultrafast fiber laser sources: an energy scalable approach,
Opt.  Express,

3.   Jian Zhang, Ziyun Kong, Yizhou Liu, Aimin Wang and Zhigang Zhang,
Compact 517 MHz soliton mode- locked Er-doped fiber ring laser,
Photonics Research, 4, 27(2016)