Welcome To IQE! Tel:010-6275-3208
2017
The current position:Publications < 2017

[1] Haosen Shang, Xiaogang Zhang, Shengnan Zhang, Haijun Chen, Jingbiao Chen

Miniaturized calcium beam optical frequency standard using fully sealed vacuum tube with 10-15 instability.

Opt. Express 25(24), 30459-30467 (2017).


[2] Haosen Shang, Xiaogang Zhang, Shengnan Zhang, Haijun Chen, Jingbiao Chen

A small calcium beam optical frequency standard with fully sealed vacuum tube.

Proceedings of IEEE International Frequency Control Symposium (IEEE, 2017), pp. 740–743.

[3] Shengnan Zhang, Xiaogang Zhang, Jingzhong Cui, Zhaojie Jiang, Haosen Shang, Chuanwen Zhu, Pengyuan Chang, Ling Zhang, Jianhui Tu, and Jingbiao Chen

Compact Rb optical frequency standard with 10-15 stability.

Review of Scientific Instruments 88, 103106 (2017). 

[4] Shengnan Zhang, Xiaogang Zhang, Jianhui Tu, Zhaojie Jiang, Haosen Shang, Chuanwen Zhu, Wei Yang, Jingzhong Cui, Jingbiao Chen

A 420nm Blue Diode Laser for the Potential Rubidium Optical Frequency Standard.

Chin. Phys. Lett. 34, 7, 074211 (2017). 

[5] Shengnan Zhang, Xiaogang Zhang, Zhaojie Jiang, Haosen Shang, Pengyuan Chang, Jingbiao Chen, Jiqing Lian, Jianhui Tu, Shiyu Yang

Precision Measurement of the Hyperfine Structure of the 85Rb 6P3/2 State.

Proceedings of IEEE International Frequency Control Symposium (IEEE, 2017), pp. 762–764.

[6] Shengnan Zhang, Xiaogang Zhang, Haosen Shang, Jingbiao Chen, Haijun Chen

Frequency Stabilization of 423nm Laser for Calcium-Beam Optical Frequency Standard.

Proceedings of IEEE International Frequency Control Symposium (IEEE, 2017), pp. 765–767.